KRM

Undervisning

En skolehistorisk reise

Skolehistorien forteller om synet på barn, læring, dannelse, og samfunnets skiftende behov for kunnskap og arbeidskraft. Hvor lå skolen i middelalderens Stavanger? Hvordan så det ut i en omgangsskolestue fra 1700-tallet? Hvordan var en skoledag rundt 1910?

Etter en liten omvisning får elevene låne kostymer, og vi spiller skuespill i det gamle klasserommet. Vi improviserer frem en komprimert skoledag for hundre år siden ledet av museumspedagogen i rollen som frøken Haugen. Bibelhistorie, salmesang og skriving på tavle med griffel er noen av aktivitetene.

Omvisningen og undervisningen tilpasses alderstrinnet. Dersom klassen jobber med noe spesielt på skolen (for eksempel gangetabellen, historie, religion), kan dette legges inn i undervisningen i den gammeldagse skoletimen.

Relasjon til kunnskapsløftet

HISTORIE 1.-4. årstrinn

Bruke omgrepa fortid, notid og framtid om seg sjølv.

Kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar.

Finne informasjon om og presentere eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan, og fortelje om korleis levevis, levekår og kjønnsroller har endra seg.

NORSK 3.-4. årstrinn

Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

HISTORIE 5.-7. årstrinn

Fortelje om hovedtrekk ved samfunnsutviklinga i Norge frå vikingtida til slutten av danske-tida, og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden.

Beskrive utviklinga i kvinner og menn sine levekår og framveksten av likestilling i Noreg.

NORSK 5.-7. årstrinn

Opptre i ulike roller gjennom dramaaktiviteter, opplesning og presentasjon.